Tjänster

Inriktningen är

Avtalsrätt

upprättande och uppsägning av avtal, tvister och skadestånd i anledning av avtalsbrott, indrivning av fordringar.

Brottmål

Försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde (företrädare för brottsoffer), skadestånd i anledning av brott.

Familjerätt och arvsrätt

Äktenskapsskillnad, vårdnads-, boende- och umgängestvister, underhåll, bodelning, äktenskapsförord, testamenten, bouppteckningar, arvskiften, generationsskiften, uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Fastighetsrätt

Tvister ang fel i fastighet, upprättande av köpehandlingar, arrendeavtal m.m.
Förvaltningsrätt
Uppdrag i mål om omhändertagande av barn, missbrukare samt psykiskt sjuka.

Skadeståndsrätt och Person/Trafikskaderätt

Inom- och utomobligatoriskt skadestånd, person- och sakskador, försäkringsärenden.

Asylrätt

Biträde åt medborgare från andra länder som är trakasserade, förföljda och som av olika skäl flytt från sitt hemland.